enoll

Membership / Članstvo

MEMBERSHIP

Living Labs are born as a strategy for bringing benefits to ICT R&D, but by moving out of the research laboratory and into real contexts of living and working they are assuming ever stronger links with regional policies. This territorial dimension is emerging as a new approach to achieving local development objectives for promoting a sustainable knowledge economy, transversal to specific application domains such as health, transport, energy or the environment.

E-zavod Living Lab is a collaboration space for businesses, associations, local authorities and other stakeholders of Slovenia region to work together towards common goals.

Visit the site and explore its possibilities: any user can upload photos and videos through Facebook, add an event, participate in or open new group spaces on any topic, interacting with others by commenting on their contributions and ideas.

The Pilot Initiative “Energy Efficiency” implemented under CentraLab project (Central European Living Lab for Territorial Innovation), coordinated by E-zavod (Living Lab) has been recently launched and it is now open to accept supporting partners. You are invited to join the CentraLab – Energy Efficiency community by sending the attached letter and access the pilot opportunities.

LETTER OF SUPPORT

ČLANSTVO

Živi Laboratorij je nastal kot strategija prenosa koristi v IKT raziskave in razvoj s selitvijo iz raziskovalnega laboratorija v realne življenjske okoliščine ob predpostavki, da so povezave z regionalnimi politikami vse močnejše. Ta ozemeljska razsežnost se pojavlja kot nov pristop k doseganju lokalnih razvojnih ciljev za spodbujanje trajnostnega gospodarstva znanja, ki je transverzalen na posebnih področjih uporabe, kot so zdravje, promet, energija in okolje.

Živi laboratorij E-zavod je povezovalni prostor podjetij, združenj, lokalnih oblasti in drugih interesnih skupin na območju Slovenije za delovanje v smeri skupnih ciljev.

Obiščite spletno stran in raziskujte njene možnosti: vsak uporabnik lahko naloži fotografije in video posnetke preko socialnega omrežja Facebook. Uporabniki lahko tudi dodajajo dogodke, sodelujejo v razpravah ter skupaj z drugimi uporabniki objavljajo nove prispevke in ideje.

Pilotna iniciativa »Energetska učinkovitost«, ki se izvaja v okviru projekta CentraLab (Srednje-evropski živi laboratorij za teritorialne inovacije) in ga koordinira E-zavod (živi laboratorij) je pred kratkim pričela izvajati aktivnosti in je sedaj odprta, da sprejema podporne partnerje. Vabimo vas, da se pridružite »CentraLab - Energetska učinkovitost« skupnosti tako, da pošljete priloženo pismo in si tako omogočite dostop do različnih pilotnih priložnosti.

PODPORNO PISMO