enoll

E-zavod Living Lab / Živi Laboratorij E-zavod

E-zavod Living Lab

The scope of E-zavod LL activities is focused on supporting the sustainable development with implementation of innovative R&D projects from the fields of ecology, energetic, economy, e-business, as well as new ICT innovation technologies. E-zavod contributes to successful implementation of national strategies; therefore the efforts are oriented to European integration and realization of quality projects, supported with funds or policies from European Union. E-zavod also performs different supporting activities for the Operational plans and Strategies of Slovenian ministries linked to the implementation of EU programs.

E-zavod LL is operating in the terms of four pillars of sustainable development – ecology, economy, energetic and e-business. In the context of these pillars it is involved in different innovative R&D projects and therefore is mainly working and collaborating with partners from EU Member States and abroad.

E-zavod LL has the potential to support the citizens as energy users in applying innovative ICT approaches and technologies in order to optimize energy consumption and improve waste management in the regional and national sense. Main competencies of E-zavod LL are concrete knowledge of innovation processes, good links with many relevant stakeholders and rich experiences with EU funded projects in the above mentioned fields.


 

Živi Laboratorij E-zavod

Živi Laboratorij E-zavod deluje na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, pri čemer se osredotoča na enakomerno podporo programom in projektom s področja varovanja okolja, gospodarskega razvoja in kvalitete življenja. Svoje cilje dosega z razvojem in izvedbo aplikativnih (konkretnih) projektov temelječih na celovitemu in multi-disciplinarnem pristopu. S svojim delom bo E-zavod prispeval k učinkoviti izvedbi državnih strategij, zato se usmerja v evropsko povezovanje in izvedbo kakovostnih projektov, podprtih s sredstvi Evropske unije.

Živi Laboratorij E-zavod deluje na principu štirih stebrov trajnostnega razvoja - ekologije, ekonomije, energije in e- poslovanja. V okviru teh stebrov je vključen v različne inovativne raziskovalne in razvojne projekte in torej sodeluje predvsem s partnerji iz držav članic EU in tujine (tudi z državami iz nekdanje Jugoslavije). 

Živi Laboratorij E-zavod ima potencial za podporo državljanov kot uporabnikov energije pri uporabi inovativnih pristopov in tehnologij za optimizacijo porabe energije in izboljšanje upravljanja odpadkov na regionalni in nacionalni ravni. Glavne kompetence Živega Laboratorija E-zavod so konkretna znanja o inovacijskih procesih, dobre povezave z mnogimi zainteresiranimi stranmi in bogate izkušnje z projekti iz zgoraj omenjenih področij, financiranimi s strani EU.