enoll

Energy HouseAID

ENERGY HouseAID

Pilot Iniciative for Sustainable Energy - HouseAID Slovenija

Current situation in energy efficiency of the region, according to the conducted analyses, is lying well behind existing potentials. Based on the objectives of national guidelines and European strategies, the situation can be improved upon and goals reasonably achieved. Since the region is also characterized with a to high energy consumption, there exists an urging need to systematize the actions to resolve the problem. In this way we may attain the goals of reducing greenhouse gases emissions and in the process contribute to the protection of environment.

E-zavod plans, together with involved stakeholders to work on development of a useful pilot project - Energy Efficiency & Renewable Energy Investments Decision-aid tool for house and small business owners, under acronym “Energy HouseAID”.

1 EnergyHouseAID logo senca flat-ENG

Energy HouseAID will be developed as an Interpretation application for web, following cost minimization approach together with LL approach generating product for satisfaction of end-users needs and is foreseen to be a decision support tool used by the public to effectively evaluate potential investments in green energy technologies. The tool should be very simple to operate with and end-user friendly, which means that any user will be able to understand the inputs and outputs with minimal outside knowledge.

Energy HouseAID will help users/house owners to easier make decisions that will allow them to save energy in their houses. Energy HouseAID Investments Decision-aid tool will allow users to select from a range of green technology options (to be defined) and instantly view the impacts in terms of key metrics agreed upon by the network members (to be defined; potentials to include financial costs, emissions and health impacts). Aid tool could also provide users with an idea of the uncertainty associated with the results, specifically in regard to carbon damages. Energy HouseAID will be web-accessible, so that all members of the local, regional and transnational community will have equal opportunity to benefit from it.

Primary purpose of this web-based decision-aid tool is to allow households to view the impact on overall economic value of various changes they might choose to make their buildings/homes more energy efficient. Users will be able to select various combinations of EE&RE technologies and in correlation observe the financial (and environmental) impacts of their choice. This will be valuable help by further investment decisions, according to comparison of a building’s current energy consumption with the foreseen performance in case of the implementation of one or several energy efficient or renewable energy technologies (Solar PV, Heating etc.) / materials (Isolation etc.).

Pilot idea primary focuses on target group of Households – house and small business owners. In later phases there are expanding possibilities for other target groups, like public sector and business sector. The model of Energy HouseAID Investments Decision-aid tool can be easily replicated and adapted elsewhere, thanks to the high interoperability of the web platform and the fact that the necessity of reduce energy costs is widespread.


 

ENERGY HouseAID

Pilotna pobuda za trajnostno energijo - HouseAID Slovenija

Glede na izvedene analize, trenutna situacija energetske učinkovitosti v regiji zaostaja za obstoječimi potenciali. Skladno z nacionalnimi usmeritvami in evropskimi strategijami se lahko cilji dosežejo in razmere izboljšajo. Ker v regiji prav tako prevladuje prevelika poraba energije, je nujno potrebno sistematizirati ukrepe za rešitev tega problema. Na ta način bomo lahko zmanjšali emisije toplogrednih plinov in prispevali k varovanju okolja.

E-zavod načrtuje, skupaj z vključenimi akterji, razvijanje koristnega pilotnega projekta – Energetska učinkovitost & naložbe v obnovljive vire energije – v obliki orodja za pomoč lastnikom hiš in manjših podjetij, pod akronimom “Energy HouseAID”.house-aid si

1 EnergyHouseAID logo flat shadow SLO

Energy HouseAID bo razvit kot interpretacijska aplikacija za splet, na podlagi pristopa minimiranja stroškov in pristopa živih laboratorijev, ki bo ustvarjala produkte za zadovoljitev potreb končnih uporabnikov. Predvidena je kot podporno orodje pri odločanju javnosti za učinkovito oceno potencialnih naložb v tehnologijo zelene energije. Orodje bo zelo enostavno za uporabo in prijazno za končne uporabnike, kar pomeni, da bo vsak uporabnik lahko razumel vhodne in izhodne parametre, kljub minimalnemu znanju.

Energy HouseAID - podporno orodje pri odločanju o investicijah, bo v pomoč uporabnikom, ki bodo izbirali med številnimi možnostmi zelene tehnologije (ki jih je potrebno opredeliti) in si takoj ogledali učinke z vidika ključnih matrik, o katerih se dogovorijo člani mreže (potrebno je opredeliti: potenciale za vključitev finančnih sredstev, emisije in vplive na zdravje). Podporno orodje lahko uporabnikom prav tako nudi ideje povezane z negotovostjo v zvezi z rezultati, zlasti glede škode povezane z emisijami ogljika. Energy HouseAID bo dostopna na spletu, tako da bodo vsi člani lokalne, regionalne in transnacionalen skupnosti imeli enake možnosti, da izkoristijo njene prednosti.

Pilotna ideja se primarno osredotoča na ciljno skupino gospodinjstev in malih podjetij, v poznejših fazah pa obstajajo možnosti za adaptacijo tudi na druge ciljne skupine, kot so javni in poslovni sektor. Model spletnega orodja HouseAID se lahko enostavno ponovi in prilagodi drugje, zahvaljujoč visoki interoperabilnosti spletne platforme in dejstvu, da je potreba po zmanjšanju energijskih stroškov zelo razširjena.