enoll

CENTRALAB

CENTRALAB - Central European Living Lab for Territorial Innovation

Programme:

Central Europe

Call:

3rd call Central Europe

Project duration:

3 years (May 2011 – April 2014)

Lead partner:

E-zavod, Institute for Comprehensive Development Solutions (Ptuj, SI)

Project partners:

 • PP2: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences / Kranj, Slovenia
 • PP4: CyberForum e.v. / Karlsruhe, Germany
 • PP5: University of Vorarlberg / Dornbirn, Austria
 • PP6: Czech Centre for Science and Society / Prague, Czech Republic
 • PP7: Informatica Trentina SpA / Trento, Italy
 • PP8: Corvinno Technology Transfer Centre Nonprofit Public Ltd. / Budapest, Hungary
 • PP9: Technical University of Košice / Košice, Slovakia
 • PP10: Piedmont Region / Torino, Italy
 • PP12: Kielce Technology Park / Kielce, Poland

Short description of the project:

CentraLab transfers the approach and methodology of the TN MED programme’s MedLab project to meet the needs and objectives of Central European regions, in an ambitious exchange of best practice between two of the more peripheral zones of European Territorial Cooperation. In so doing, the project aims to transform Central Europe into a broad-reaching laboratory for innovation, including the social and organisational as well as technological dimensions. CentraLab thus aims to clarify the competitive advantage of a new model of innovation that draws on Central Europe’s deep, common cultural heritage to strengthen territorial cohesion, promote internal integration and enhance competitiveness through reciprocal learning and partnership building.

CentraLab, like MedLab, is based on a promising approach that has emerged in the arena of ICT under the name “Living Lab”. In this model, technology R&D brings infrastructures into real-life contexts to enable a “co-design” process with end users. This method ensures greater relevance and faster time to market for R&D results, as demonstrated by the 212 Living Labs in the ENoLL network (www.openlivinglabs.eu).

The specific objective of CentraLab is to apply the Living Lab approach transversally across a broad range of policy fields relevant to Central European regional development, constructing a multi-level governance network for a trans-national Central European Living Lab. It thus contributes to “enhancing the framework conditions for innovation” (Area P 1.1), particularly in the organisational and policy dimensions of a new methodological research infrastructure.

Main activities of the project:

 • A survey of the current potential for application of the CentraLab approach (innovation policies, on-going R&D, and development initiatives), developing a new policy framework that increases the knowledge economy component of regional development initiatives in a range of fields;
 • A coordinated set of trans-national pilot projects that build partnerships, specify ICT platforms and services, and co-design innovative approaches for ten issues of shared concern:
  • Energy,
  • Eco-Tourism
  • Micro-SME Networks,
  • Media & Creativity,
  • Mobility,
  • Environment & Education,
  • Climate Change,
  • Waste Management,
  • Rural Development,
  • eHealth and
 • A strategic governance work package that defines a framework for multi-level Memoranda of Understanding building up to a Central European-wide charter for the long term governance of the CentraLab network.

The project's main strategic outcomes fall into three categories:

 • the R&D roadmap identifying the innovative ICT service requirements defined through the Living Lab approach;
 • the development policy implications derived from the concrete experiences of mixing R&D with local development initiatives; and
 • the governance models arising from the MoUs framing the pilot projects and their integration into the Central European-wide Living Lab.

A richly interactive web site and articulated set of Policy Briefing documents together with an aggressive media strategy and extensive calendar of events maximise the impact of CentraLab on citizens, private enterprises and public authorities drawn in to the Living Lab co-design processes throughout Central Europe.CENTRALAB - Srednjeevropski Živi Laboratorij za teritorialno inovativnost

Program:

Srednja Evropa

Razpis:

Tretji razpis programa Srednja Evropa

Trajanje projekta:

3 years (May 2011 – April 2014)

Vodilni partner:

E-zavod, zavod za razvoj celovitih rešitev (Ptuj, SI)

Projektni partnerji


 • PP2: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede / Kranj, Slovenia
 • PP4: CyberForum e.v. / Karlsruhe, Germany
 • PP5: Univerza Vorarlberg / Dornbirn, Austria
 • PP6: Češki center za znanost in družbo / Prague, Czech Republic
 • PP7: Informatica Trentina SpA / Trento, Italy
 • PP8: Center za prenos tehnologij Corvinno / Budapest, Hungary
 • PP9: Tehnična Univerza / Košice, Slovakia
 • PP10: Regija Piedmont / Torino, Italy
 • PP12: Kielce Tehnološki Park / Kielce, Poland

Kratek povzetek projekta:

CentraLab prenaša pristop in metodologijo projekta MedLab, ki je bil izveden v okviru programa TN MED, za zadovoljevanje potreb in ciljev srednjeevropskih regij ter za ambiciozno izmenjavo najboljših praks med dvema bolj obrobnima območjema evropskega teritorialnega sodelovanja. Pri tem je cilj projekta oblikovanje področja Srednje Evrope v t.i. nosilni mrežni laboratorij za inovacije (t.i. Živi Laboratorij), vključno s socialnimi, organizacijskimi, kot tudi tehnološkimi razsežnostmi. CentraLab se poslužuje konkurenčne prednosti novega koncepta za inovacije, ki je bil v Evropskem in svetovnem prostoru prepoznan kot ena najuspešnejših inovacijskih pobud, katere namen je povečati teritorialno kohezijo, spodbujati notranjo integracijo in krepiti konkurenčnost skozi vzajemno učenje in ustvarjanje partnerstev.

CentraLab, podobno kot MedLab, temelji na obetavnem inovacijskem konceptu Živih Laboratorijev (eng. Living Labs), ki se je najprej pojavil v areni IKT. Sam koncept predstavlja premik orientacije inovacije od inovatorja k uporabniku, pri čemer se s pomočjo R&R tehnologij omogoči "so-oblikovalni" proces razvoja inovacij s končnimi uporabniki. Na ta način se inovacijski proizvodi, infrastruktura in storitve hitreje prenesejo v realno življenje, saj so uporabniki vključeni v vseh fazah inoviranja in tako pripomorejo k večji tržni učinkovitosti inovacij, zmanjšanju tržno neuspešnih inovacij ter skrajšanju potrebnega časa razvoja inovacijske rešitve, s tem pa se povečujejo možnosti, da inovativni produkt ali storitev postane komercialni uspeh. Uspešnost tega inovativnega koncepta/pobude (s pričetkom konec 2006), dokazuje že 274 registriranih Živih Laboratorijev v okviru mreže ENoLL-a – Evropske mreže živih laboratorijev (www.openlivinglabs.eu).


Glavne aktivnosti projekta:

 • Pregled trenutnega potenciala za uporabo pristopa CentraLab (inovacijska politika, raziskave in razvoj v teku ter razvojne pobude), ki razvija nov inovacijski več-nivojski upravljavski okvir, ki povečuje komponento ekonomije znanja regionalnih pobud za razvoj na številnih področjih;
 • Usklajen niz transnacionalnih pilotnih projektov, iz desetih (10.) tematskih področij:Strateško vodenje delovnih paketov, ki določajo okvir in pridobitev Sporazumov o sodelovanju pri oblikovanju in implementaciji pristopa Živih Laboratorijev, na različnih upravljavskih nivojih.
  • Eko-turizem
  • Energija
  • Mreža majhnih in srednje-velikih podjetij
  • Mediji in ustvarjalnost
  • Mobilnost
  • Okolje in izobraževanje
  • Podnebne spremembe
  • Ravnanje z odpadki
  • Razvoj podeželja
  • E-zdravje
 • Oblikovanje nosilne mreže živih laboratorijev za območje Srednje Evrope.

Bogata interaktivna spletna stran in priprava paketa strokovnih strateških in strokovnih dokumentov skupaj z agresivno medijsko strategijo in obsežnim koledarjem dogodkov povečujejo vpliv projekta CentraLab na državljane, podjetja in javne oblasti, ki so vključeni v so-oblikovalne procese Živih Laboratorijev po vsej Srednji Evropi.